STANDARTY VE STAROVĚKÉM EGYPTU

Doklady o existenci a používání starověkých standart nalézáme až tehdy, kdy vývoj člověka a společnosti dosáhl takového stupně, že byl schopen o existenci svých symbolů zanechat svědectví. Nejstarší dochované doklady již svědčí o vysoké úrovni provedení, výtvarného zpracování, ale i promyšlené funkci používaných symbolů. Tyto nálezy však nemohou vypovídat o vzniku a užívání vůbec prvních primitivních standart, přestože existovaly, ale jejich uživatelé nebyli ještě schopni zanechat o nich pro budoucnost svoji zprávu.

Takové nejstarší doklady o používání standart byly nalezeny až ve starém  Egyptě. Na nálezech keramiky z období 3500 let př. n. l. jsou vyobrazeny lodě s figurami ptáků, slonů a dalších zvířat. Odborníci předpokládají, že tato zvířata jsou předchůdci harpun a ryb, které v pozdějším období Egypťané používali na svých lodích pravděpodobně jako symbol mateřských přístavů.

Pařížské muzeum umění Louvre uchovává keramickou nádobu z období Nakáda II (tj. cca 3500 až 3200 př. n. l.) s výjevem lodi s kabinami a standartou. Jedná se zřejmě o jedno z nejranějších zobrazení standarty, která byla použita na lodi.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nak%C3%A1da

 

Britské muzeum v Londýně má ve svých sbírkách předdynastickou (okolo 4000 př.n.l.) tzv. válečnou paletu, na které jsou v horní části vytesány standarty božstev s lidskýma rukama, jak vedou svázané zajatce.

 

Zdroj: José Pijoan, Dějiny umění 1, Odeon Praha, 1987

 

Nejčastěji uváděným dokladem vyobrazení starověkých standart je známá paleta krále Narmera. Tato tabulka z prachovce (63 cm), která měla sloužit k roztírání líčidla, je datována do období Nakáda III, cca 3100 př. n. l. Narmerova paleta je uložena v Egyptském muzeu v Káhiře. Na přední straně je před postavou krále Narmera zobrazena postava muže (snad úředníka), před nímž kráčí 4 nosiči standart. Standarty představují zleva zvířecí kůži, psa a dva sokoly. Pravděpodobně se jedná o symboly tří provincií, přičemž „provincie sokola“ má zřejmě výsadu být zastoupena dvěma standartami.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Narmerova_paleta

 

Celý zástup “vlajkonošů” zobrazuje reliéf na stéle správce Nachteje, která je uložená v Louvru v Paříži a spadá do období 11. dynastie (tj. 2080 až 1940 př. n. l.)

zdroj: José Pijoan, Dějiny umění 1

 

Uvedené standarty jsou zároveň dokladem jejich užití jako symbolů územně správních jednotek. Jinou funkci plnily standarty reprezentující faraóny a další skupinu tvořily náboženské standarty zobrazující egyptská božstva.

V egypské ikonografii se po staletí zobrazovaly symboly božstev v podobě zvířat. Za vlády faraóna Amenhotepa IV., který se jako náboženský reformátor nazýval Achnaton (tzn. “sloužící Slunci”), došlo k zavedení kultu Slunce. Symbol Slunce se stal I symbolem vládce. Reliéf z hrobky v El-Amarnu (cca 1400 př. n. l.) zobrazuje vojáky faraóna Achnatona jak pod standartami pochodují ke chrámu státního boha Atona (Slunce).

zdroj: ing. Jaroslav Martykán, Vexilologie č. 40, 1980

 

Prakticky stejná standarta je vyobrazena na reliéfu v Amonově chrámu ve Vesetu (okolo 1300 př. n. l.) Na výjevu je faraón Seti I., který se označoval jako “Syn Slunce”,  v  boji proti Chetitům v Sýrii, stojíc na bojovém voze. Malá postava za faraónem nese stejnou standartu, jaká je vyobrazena na hrobce v El-Amarnu.

zdroj: https://www.memphis.edu/hypostyle/tour_hall/seti_scenes.php

Egyptská ikonografie tak v toku času dospěla od původního zvířecího (zoomorfního) zobrazování božstev starověkého Egypta k symbolu Slunce, čímž ovlivnila symboliku v sousedních oblastech a ve svém důsledku v celém okolním Starém světě. Symbol Slunce se objevuje snad ve všech starověkých civilizacích.